Wet- en Regelgeving voor huisarts

Wanneer een werknemer ziek is gemeld, krijgen zowel de werknemer als de leidinggevende te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Hier vindt u de belangrijkste punten met betrekking tot deze wet.

De Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer een werknemer ziek is gemeld, krijgen zowel de werknemer als de leidinggevende te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is gericht op het terugdringen van langdurig verzuim en schrijft voor wie wettelijk wat moet doen en wanneer. Zowel de werknemer als de leidinggevende hebben hierin rechten en plichten.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet een leidinggevende twee jaar lang minimaal 70% van het laatste loon doorbetalen. Wanneer na twee jaar niet kan worden aangetoond dat de leidinggevende zich volgens de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter heeft ingespannen om een werknemer weer aan het werk te helpen, dan is hij verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen.

De procedure van de Wet Verbetering Poortwachter is als volgt:

Week 1: Ziekmelding

De werknemer meldt zich ziek bij zijn leidinggevende. Vervolgens meldt de leidinggevende zijn werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt dan contact op met de werknemer.


Goed om te weten:

 • De werknemer is niet verplicht aan zijn leidinggevende te vertellen dat hij kanker heeft. Wel is hij verplicht te vertellen waarom hij niet kan komen werken.
 • Hij kan bijvoorbeeld zeggen: “De dokter heeft vastgesteld dat ik ernstig ziek ben. Ik moet langdurig behandeld worden en daardoor kan ik nu niet werken.”
 • Op de dag van de eerste ziekmelding start de Wet Verbetering Poortwachter. Zodra de werknemer vier weken aaneengesloten werkt vervalt deze eerste dag ziekmelding.

Week 6: Probleemanalyse

Als de werknemer bijna 6 weken ziek is, heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Er wordt vastgesteld wat hij nog wel kan en wat niet. Dit heet de probleemanalyse.


Goed om te weten:

 • Het
  is belangrijk dat de leidinggevende begint met de aanleg van een
  dossier waarin alle afspraken die over de re-integratie gemaakt worden,
  vastgelegd worden: het re-integratiedossier.
 • Het
  re-integratiedossier heeft de werknemer nodig om na twee jaar ziekte een
  WIA-uitkering aan te vragen. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende
  uitgewerkt? Dan moet de leidinggevende na twee jaar ziekte het loon
  langer doorbetalen.

Week 8: Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste week dat de werknemer ziek is maakt hij samen met zijn leidinggevende een plan van aanpak. Hierin staat wat zowel de werknemer als de leidinggevende gaan doen om ervoor te zorgen dan de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.


Goed om te weten:

 • De werknemer en leidinggevende kiezen samen een casemanager. Deze
  casemanager zorgt ervoor dat de meningen van beide partijen in het plan
  worden opgenomen en begeleidt de uitvoering.
 • In het plan van aanpak staat:
  1. Wat het doel van werkhervatting is: Werkhervatting in oude functie; Werkhervatting in een andere functie bij u als werkgever; Werkhervatting in een andere functie bij een andere werkgever.
  2. Wanneer uw werknemer weer aan het werk kan.
  3. Voor hoeveel uur uw werknemer weer aan het werk kan.
  4. Welke taken uw werknemer dan zal uitvoeren.

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Als de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is meldt de leidinggevende zijn werknemer in de 42e week ziek bij het UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Als de werknemer bijna één jaar ziek is stelt hij samen met zijn leidinggevende en de casemanager een eerstejaarsevaluatie op. Hierin staat hoe de re-integratie van de zieke werknemer tot nu toe is verlopen.


Goed om te weten:

 • De bedrijfsarts heeft
  ook een grote rol in het re-integratietraject. Daarom wordt het
  aanbevolen om ook hem bij deze evaluatie te betrekken.
 • In de
  eerstejaarsevaluatie wordt ook vastgelegd wat het doel van de
  werkhervatting is: Blijft de werknemer in zijn oude functie, gaat hij
  naar een andere functie of misschien een ander bedrijf?

Week 88: WIA-aanvraag

Als de werknemer ongeveer 1.5 jaar ziek is, krijgt hij van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. De WIA is een uitkering die de werknemer na 2 jaar ziekte kan krijgen.

Week 91: Eindevaluatie

Is de werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen? Dan stelt de leidinggevende uiterlijk 2 weken voordat zijn werknemer de aanvraag doet de eindevaluatie op. In dit document geeft hij aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Uiterlijk in de 91e week dat de werknemer ziek is, geeft hij zijn werknemer kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag.

'Je baan geeft structuur aan je dag, je ontmoet mensen. Alleen al daarom is het van groot belang dat je aan het werk blijft.’
Piet, 50, darmkankerpatiënt