Wet- en regelgeving voor leidinggevende

Wanneer een werknemer ziek is gemeld, krijgen uw werknemer en u als leidinggevende te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Hier vindt u de belangrijkste punten met betrekking tot deze wet.

De Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer een werknemer ziek is gemeld, krijgen uw werknemer en u als leidinggevende te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet is gericht op het terugdringen van langdurig verzuim en schrijft voor wie wettelijk wat moet doen en wanneer.

Of deze wet wordt nageleefd, wordt gecontroleerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zowel u als uw werknemer hebben rechten en plichten.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet u uw werknemer ten minste twee jaar lang 70% van het laatste verdiende loon doorbetalen. U mag uw werknemer gedurende deze twee jaar niet vanwege ziekte ontslaan. Wanneer u na twee jaar niet kunt aantonen dat u zich volgens de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter heeft ingespannen om uw werknemer weer aan het werk te helpen, dan kunnen er sancties opgelegd worden door UWV.

Daarom is het van belang de volgende stappen zorgvuldig te volgen. De hierna beschreven tijdstippen en termijnen zijn niet specifiek voor ziekmelding door diagnose kanker, maar gelden voor alle redenen van ziekmelding.

Doen:

 • Blijf gedurende het hele proces goed communiceren met uw werknemer. Maak duidelijke afspraken en leg deze vast.
 • Maak duidelijk aan uw werknemer dat de maatregelen bedoeld zijn om hem te beschermen en te voorkomen dat hij zijn baan kwijt raakt of geen recht heeft op een uitkering na 2 jaar ziekmelding.
 • Hulp nodig? Aarzel dan niet om deskundige ondersteuning in te schakelen.

Week 1: Ziekmelding

Uw werknemer meldt zich ziek bij zijn werkgever. Vervolgens meldt u uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst neemt dan contact op met uw werknemer.


Doen:

 • Ga in gesprek met uw werknemer en houd contact. Maak duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over het contact met collega’s.
 • Ga altijd uit van wat uw werknemer nog kan en niet, van wat uw werknemer niet meer kan.

Goed om te weten:

 • Uw werknemer is niet verplicht aan u te vertellen dat hij kanker heeft. Wel is uw werknemer verplicht te vertellen waarom hij niet kan komen werken.
 • Op de dag van de eerste ziekmelding start de Wet Verbetering Poortwachter. Zodra uw werknemer vier weken aaneengesloten werkt, volgens zijn contract, vervalt deze eerste dag ziekmelding.

Week 6: Probleemanalyse

Als uw werknemer bijna 6 weken ziek is, heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts. Er wordt vastgesteld wat uw werknemer nog wel kan en wat niet. Dit heet de probleemanalyse.


Doen:

 • Begin met de aanleg van een dossier waarin u alle afspraken bewaart die u maakt over de re-integratie: het re-intergratiedossier.
 • Naar aanleiding van het gesprek van uw werknemer met de bedrijfsarts ontvangt u een richtinggevend advies, waarmee u samen met uw werknemer afspraken kunt maken over mogelijke (gedeeltelijke) werkhervatting. Ga hier mee aan de slag (zie ook week 8, plan van aanpak)!

Goed om te weten:

 • Het re-integratiedossier heeft uw werknemer nodig om na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aan te vragen. Ontbreekt er iets of is het niet voldoende uitgewerkt? Dan moet u na twee jaar ziekte het loon langer doorbetalen. Op de website van het UWV vindt u hulp bij het aanmaken van dit dossier.

Week 8: Plan van aanpak

Uiterlijk in de achtste week dat uw werknemer ziek is maakt u samen met uw werknemer een plan van aanpak. Hierin staat wat u en uw werknemer gaan doen om ervoor te zorgen dan uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.


Doen:

 • Gebruik de probleemanalyse als basis voor het plan van aanpak.
 • Kies samen met uw werknemer een casemanager. Deze casemanager zorgt ervoor dat zowel uw mening als die van uw werknemer in het plan wordt opgenomen en begeleidt de uitvoering.
 • Probeer ook na het opstellen van het plan van aanpak contact te houden met uw werknemer. Kom minimaal eens per 6 weken samen met de casemanager en uw werknemer bij elkaar om de voortgang te bespreken en zo nodig het plan van aanpak aan te passen.

Goed om te weten:

 • In het plan van aanpak staat:
 1. Wat het doel van werkhervatting is: Werkhervatting in oude functie; Werkhervatting in een andere functie bij u als werkgever; Werkhervatting in een andere functie bij een andere werkgever.
 2. Wanneer uw werknemer weer aan het werk kan.
 3. Voor hoeveel uur uw werknemer weer aan het werk kan.
 4. Welke taken uw werknemer dan zal uitvoeren.
 • Op de website van het UWV vindt u hulp bij het maken van het plan van aanpak.

Week 42: Ziekmelding bij UWV

Als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is meldt u uw werknemer in de 42e week ziek bij het UWV.


Goed om te weten:

 • Hier kunt u uw werknemer digitaal ziek melden bij het UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie

Als uw werknemer bijna één jaar ziek is stelt u samen (met uw werknemer en de casemanager) een eerstejaarsevaluatie op. Hierin staat hoe de re-integratie van uw zieke werknemer tot nu toe is verlopen.


Doen:

 • Leg eventuele nieuwe afspraken vast in het re-integratiedossier.
 • De bedrijfsarts heeft ook een grote rol in het re-integratietraject.  Daarom is het verstandig hem ook bij deze evaluatie te betrekken.
 • Leg vast wat het doel van de werkhervatting is: Blijft uw werknemer in zijn oude functie, gaat hij naar een andere functie of misschien een ander bedrijf?
 • Leg vast hoe jullie het doel samen kunnen bereiken.

Goed om te weten:

 • Hier vindt u hulp bij het maken van de eerstejaarsevaluatie.

Week 88: WIA-aanvraag

Als uw werknemer ongeveer 1.5 jaar ziek is, krijgt hij van het UWV een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. De WIA is een uitkering die uw werknemer na 2 jaar ziekte kan krijgen.

Week 91: Eindevaluatie

Is uw werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen? Dan stelt u uiterlijk 2 weken voordat hij de aanvraag doet de eindevaluatie op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. Uiterlijk in de 91ste week dat uw werknemer ziek is, geeft u uw werknemer kopieën van alle documenten uit het re-integratieverslag.


Doen:

 • Gebruik voor het opstellen van de eindevaluatie het laatste analyse van de bedrijfsarts of de arbodienst.

Goed om te weten:

 • De bedrijfsarts kan adviseren bij het opstellen van het verslag.
 • Hier vindt u hulp bij het maken van de eindevaluatie.
 • Vindt het UWV dat u als werknemer niet voldoende mee hebt gewerkt aan de re-integratie? Dan kunt u een boete krijgen.
 • Vindt het UWV dat uw werknemer te weinig aan zijn re-integratie heeft gedaan? Dan kunnen zij een uitkering weigeren.

‘Mijn leidinggevende dacht dat ze me beter niet kon lastigvallen. Ik heb daardoor weken niets van haar gehoord. Ik voelde me afgeschreven.'
Lineke, borstkanker, 35 jaar